Аймгийн ИТХ-ын хороодын эрхлэх асуудлын чиглэл нийт 1

Аймгийн ИТХ-ын хороодын эрхлэх асуудлын чиглэл
2016-10-17 14:21
Нэг. Нутгийн удирдлага, эрх зүйн хороо1. Аймгийн ИТХ-ын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр санал боловсруулах;2. Хурлын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, төлөөлөгчийн ёс зүйн харилцааг зохицуулах;3. Сумын ИТХ-д арга зүйн зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг үзү..