Үйлдвэрлэл үйлчилгээ, дэд бүтцийн хороо нийт 1

Танилцуулга
2016-10-17 13:15
Дөрөв. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, дэд бүтцийн хороо1. Аймгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, дэд бүтцийг хөгжүүлэх бодлого боловсруулах, хяналт тавих \хөдөө аж ахуйн түхий эдийг боловсруулах үйлдвэрлэл, хөнгөн үйлдвэр, барилга хот байгуулалт, түлш эрчим хүч, зам, тээвэр, шуудангий..