Нутгийн удирдлага, эрх зүйн хороо нийт 1

Танилцуулга
2016-10-17 12:58
Нэг. Нутгийн удирдлага, эрх зүйн хороо1. Аймгийн ИТХ-ын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр санал боловсруулах;2. Хурлын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, төлөөлөгчийн ёс зүйн харилцааг зохицуулах;3. Сумын ИТХ-д арга зүйн зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг үзү..