Хөдөөгийн хөгжил, байгаль орчин, экологийн хороо нийт 2

Танилцуулга
2016-10-17 13:13
Гурав. Хөдөөгийн хөгжил, байгаль орчин, экологийн хороо1. Хүн амын хүнсний хангамжийг сайжруулах, нэмэгдүүлэх бодлого, хөтөлбөр боловсруулах;2. Мал аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх бодлого боловсруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;3. Газар тариалангийн салбарыг хөгжүүлэх бодло..